کلیه مراکز روزانه استان خراسان رضوی دقت نظر فرمایند.

همکار خوب با رای زنیهای بعمل آمده در صورت هماهنگی باخانواده وعدم مشکل وحضور مددجویان پنج شنبه نهم مرداد مرکز تعطیل است ولی چنانچه خانواده هایی متقاضی باشند باشرط یک کلاس فعال مرکز باز خواهد بود.

/ 0 نظر / 10 بازدید