دستور العملها وایین نامه های تخصصی مراکز توانبخشی تا پایان امسال تغییر میکند

سلام همکار خوب.یکی از مسایل ومشکلاتی که همکاران ما همیشه با آن گریبانگیر میباشند .آیین نامه ها ودستورالعملهای تخصصی مراکز میباشد.

 بدلیل اعتراضهای بالای انجمن در سطح کشور وخواستار شدن اعمال نظر مدیران مراکز در تصحیح وتعدیل این آیین نامه ها ودستور العملها بنا بر اینست که دستور العمل تا پایان سال تغییر نماید.لذا فرصتی است تا نظرات مراکز نیز ارایه واعمال شود.

از آنجا که همکاران نسبت به این دستور العملهای فعلی اشراف دارند ودر حال اجرای آن هرروزه هستند.ومشکلات آن را میدانند خواهشمند است نسبت به  ارایه وارسال پیشنهاد وراهکار اقدام نمایند. 

/ 0 نظر / 9 بازدید