اسامی نمایندگان مجلس استان خراسان رضوی

همکار خوبم اقدام فرمایید

نمایندگان خراسان رضوی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی

ردیف

نام

نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

۱

غلامرضا

اسدالهی

تربت جام و تایباد

۲

محمد

اسماعیل نیا

کاشمر ، بردسکن و خلیل آباد

۳

سید هاشم

بنی هاشمی

مشهد و کلات

۴

نصراله

پژمانفر

مشهد و کلات

۵

محمدحسین

حسین زاده بحرینی

مشهد و کلات

۶

ابوالقاسم

خسروی سهل آبادی

تربت حیدریه

۷

محمد

دهقانی نقندر

چناران،طرقبه و شاندیز

۸

محمد

رجایی باغ سیائی

گناباد و بجستان

۹

رمضانعلی

سبحانی فر

سبزوار،جوین

۱۰

حسین

سبحانی نیا

نیشابور و فیروزه

۱۱

احمد

سجادی

فریمان ، سرخس،احمدآباد،رضویه

۱۲

هادی

شوشتری

قوچان و فاروج

۱۳

سیدامیرحسین

قاضی زاده هاشمی

مشهد و کلات

۱۴

محمدرضا

محسنی ثانی

سبزوار، جوین، جغتای

۱۵

حسین

محمدزاده

درگز

۱۶

علی

مروی

نیشابور

۱۷

محمود

نگهبان سلامی

خواف و رشتخوار

۱۸

جواد

کریمی قدوسی

مشهد و کلات

ر حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب: محمدرضا محسنی ثانی و رمضانعلی سبحانی فر در دور نخست انتخابات نماینده مردم این حوزه انتخابیه در مجلس نهم شدند.

 محمد رضا محسنی ثانی، علی بروغنی نمایندگان این حوزه انتخابیه در مجلس هشتم بودند.

 

در حوزه انتخابیه نیشابور و تخت جلگه: حسین سبحانی نیا در دور نخست انتخابات نمایندگان این حوزه انتخابیه در مجلس نهم شدند.

حسین سبحانی نیا، سید علی حسینی نمایندگان این حوزه انتخابیه در مجلس هشتم بودند.

 

در حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز: غلامرضا اسدالهی در دور نخست انتخابات نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس نهم شد.

غلامرضا اسداللهی نماینده این حوزه انتخابیه درمجلس هشتم است.

 

در حوزه انتخابه مشهد و کلات: سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، سید هاشم بنی هاشمی و نصراله پژمان‌فر حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء در دور نخست انتخابات شدند و جواد کریمی قدوسی با ۱۹۵۳۸۰ رأی و محمد حسین حسین زاده بحرینی با ۱۸۸۲۹۱ رأی در مرحله دوم به مجلس نهم راه یافتند.

آرین منش، عفت شریعتی کوهبنانی، محمد رضا فاکر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، جواد کریمی قدوسی نمایندگان این حوزه انتخابیه در مجلس هشتم هستند.

 

در حوز انتخابیه قوچان و فاروج:‌ هادی شوشتری در دور نخست انتخابات نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس نهم شد.

 نصرالله کمالیان نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس هشتم است.

 

در حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات: ابوالقاسم خسروی سهل‌آبادی در دور نخست انتخابات نماینده این حوزه در مجلس نهم شد.

محمد علی رضایی نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس هشتم است.

 

در حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد: محمد اسماعیل نیا در دور نخست انتخابات نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس نهم شد.

محمدرضا خبازنماینده این حوزه انتخابیه در مجلس هشتم است.

 

در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان: محمد رجائی باغ سیائی در دور نخست انتخابات نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس نهم شد.

مهدی مهدی زاده نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس هشتم است.

 

در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار: محمود نگهبان سلامی در دور نخست انتخابات نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس نهم شد.

محمد رضا سجادیان نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس هشتم است.

 

در حوزه انتخابیه فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد رضویه: احمد سجادی در دور نخست انتخابات نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس نهم شد.

سید حسین حسینی نماینده این حوزه انتخابیه در مجلی هشتم است.

 

در حوزه انتخابیه چناران و بینالود (طرقبه و شاندیز): محمد دهقانی نقندر در دور نخست انتخابات نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس نهم شد.

محمد دهقان نقندرهمچنین نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس هشتم است.

 

در حوزه انتخابیه درگز: حسین محمدزاده در دور نخست انتخابات نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس نهم شد.

محمدعلی دلاور نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس هشتم است./

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید