مراکز روزانه ذهنی زیر پانزده سال استان خراسان رضوی دقت فرمایند.

در رابطه با طرح گام به گام .

 

 

(دفتر آموزش کلاسی)

 

نکته :

*برای هر کلاس یک دفتر کلاسی آموزشی لازم است وبرای هر واحد آموزشی یک ورق

*در ستون نام ونام خانوادگی بهتر است اسامی کودکان هر کلاس به ترتیب حروف الفبا نوشته شود مگر موارد استثنا

*در قسمت عملکرد کودک در مهارتهای پایه(بینایی,شنوایی,لامسه ,چشایی,تقلید ,جورکردن,توجه وتمرکز,بازیها) اطلاعات عمومی(شناخت خود ,رنگها,میوه ها,حیوانات,اعضای بدن,مفاهیم اساسی,اشیاء,خوراکیهاوپوشاک,زمان, مکان,مشاغل...)ریاضی,براساس توانایی هر کودک کلمات واکنشی,درکی شناختی,بیانی یاتوصیفی قرار گیرد.(چنانچه تکلم کمی کودک دارد   بیانی /درکی)

*در مهارتهای اجتماعی ,خودیاری(خوردن ونوشیدن,پوشیدن ودر آوردن لباس,نظافت شخصی,استفاده از وسایل)ومهارتهای زندگی  (باعلاقه ,کند,مستقل,باتذکر,باراهنمایی,باکمک)قرارگیرد.

*در بهداشت ورفتار براساس نوع وشدت مشکل رفتاری(شدید,متوسط,خفیف)نوشته شود.

*در مهارتهای حرکتی (درشت وظریف),در قسمت عملکرد کودک (مستقل ,باکمک,باتذکروراهنمایی)نوشته شود (براساس توانمندی حرکتی کودک)

*در قسمت توضیحات که زیر هر صفحه وجود دارد مشکلات جسمی,حرکتی, روانی و...کودک مانندcp,سندروم داون,میکروسفال,ماکروسفال,هیدروسفال,بیش فعال واتیسم و...نوشته شود.

*گامهای آموزشی 3ماهه(سه ماهه اول30/9/93تا1/7/93) , (سه ماهه دوم29/12/93تا30/9/93) , (سه ماهه سوم31/3/94تا15/1/94) , (سه ماهه چهارم31/5/94تا31/3/94) وشهریور 93هم برای مرور آموزشهای سال قبل وارزیابی کودکان می باشد.

*در ستون گام آموزشی سه ماهه بهتر است اهداف آموزشی نوشته شود .مثلا فراخنای حافظه دیداری 3شی,یاگرفتن قاشق در دست و...

*ارزیابی اولیه باید در یک صفحه براساس موضوع (میوه ها,حیوانات و...)از آسان به مشکل تدوین شود.

*برای هر کلاس یک دفتر کلاسی آموزشی ضرورت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

دفتر آموزش کلاسی

 

 

 

 

 

           مهارتهای پایه

                        (بینایی)       نام ونام خانوادگی

گام آموزشی 3ماهه اول

از تاریخ .........تا تاریخ........

عملکرد کودک

                               

گام آموزشی 3ماهه دوم

از تاریخ......... تا تاریخ.........

عملکرد کودک

1-

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

6-

 

 

 

 

7-

 

 

 

 

8-

 

 

 

 

9-

 

 

 

 

10-

 

 

 

 

11-

 

 

 

 

12-

 

 

 

 

13-

 

 

 

 

14-

 

 

 

 

15-

 

 

 

 

 

 

مهارتهای پایه (بینایی)

    

 

توضیحات:                                                                                                                                      نام ونام خانوادگی وامضا مربی: 

                                                                                                                                                    مهر وامضامسئول آموزش: 

 

مهارتهای پایه (بینایی)

           مهارتهای پایه

                        (بینایی)       نام ونام خانوادگی

گام آموزشی 3ماهه سوم

از تاریخ .........تا تاریخ........

عملکرد کودک

                               

گام آموزشی 3ماهه چهارم

از تاریخ......... تا تاریخ.........

عملکرد کودک

1-

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

6-

 

 

 

 

7-

 

 

 

 

8-

 

 

 

 

9-

 

 

 

 

10-

 

 

 

 

11-

 

 

 

 

12-

 

 

 

 

13-

 

 

 

 

14-

 

 

 

 

15-

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:                                                                                                                                      نام ونام خانوادگی وامضا مربی: 

                                                                                                                                                   مهر وامضامسئول آموزش: 

 

 

مهارتهای پایه (شنوایی)

           مهارتهای پایه

                        (شنوایی)       نام ونام خانوادگی

گام آموزشی 3ماهه اول

از تاریخ .........تا تاریخ........

عملکرد کودک

                               

گام آموزشی 3ماهه دوم

از تاریخ......... تا تاریخ.........

عملکرد کودک

1-

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

6-

 

 

 

 

7-

 

 

 

 

8-

 

 

 

 

9-

 

 

 

 

10-

 

 

 

 

11-

 

 

 

 

12-

 

 

 

 

13-

 

 

 

 

14-

 

 

 

 

15-

 

 

 

 

 

 

    

توضیحات:                                                                                                                                      نام ونام خانوادگی وامضا مربی: 

                                                                                                                                                    مهر وامضامسئول آموزش: 

 

مهارتهای پایه (شنوایی)

           مهارتهای پایه

                        (شنوایی)       نام ونام خانوادگی

گام آموزشی 3ماهه سوم

از تاریخ .........تا تاریخ........

عملکرد کودک

                               

گام آموزشی 3ماهه چهارم

از تاریخ......... تا تاریخ.........

عملکرد کودک

1-

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

6-

 

 

 

 

7-

 

 

 

 

8-

 

 

 

 

9-

 

 

 

 

10-

 

 

 

 

11-

 

 

 

 

12-

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید