مراکز روزانه استان خراسان رضوی دقت نظر فرمایید....

همکار خوب در هنگام پایش داشتن فرم الف وب بصورت پرشده وتحویل آن به پایشگر ضروری است

 فرم الف. طرح  پایش مراکز روزانه توانبخشی ,حرفه آموزی,کارگاههای تولیدی وحمایتی   لیست خدمت گیرندگان مراکز توانبخشی -1393

استان ............شهرستان...........

نام مرکز ...........کاربری مرکز..........

 1-ردیف 2-نام  3-نام خانوادگی-4شماره تماس  همراه با کد 5-کدملی 6-یارانه دارد ندارد

7-محل سکونت شهر -روستا 8-مدت ماندگاری در مرکز به سال

نام ونام خانوادگی وامضای کارشناس پایشگر 

نام ونام خانوادگی مسیول فنی

 

فرم ب -طرح پایش مراکز روزانه توانبخشی حرفه آموزی وکارگاههای تولیدی وحمایتی

لیست کار کنان مراکز توانبخشی 1393 استان ...... شهرستان .......

نام مرکز..........کاربری مرکز.............

 

1-ردیف 2-نام 3-نام خانوادگی 4-کد ملی 5-تحصیلات ,مقطع ,رشته 5-مسئولیت در مرکز

سابقه کار در مرکز 6-نوع همکاری   تمام وقت , پاره وقت .7-بیمه  دارد ندارد

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید