معرفی نماینده انجمن اولیا ومربیان مراکز توانبخشی روزانه به بهزیستی

همکار خوب.احتراما پیرو نامه 720/93/50633 بکه در تاریخ پنج شنبه نهم بهمن به دست انجمن رسیده است.نظربه ضرورت تشکیل انجمن اولیا و مربیان  مقتضی است ضمن اعلام مراتب به مراکز روزانه آموزشی توانبخشی زیر پانزده سال مراکز حرفه آموزی و کارگاههای تولیدی حمایتی  معلولین ذهنی تحت نظارت نسبت به معرفی یک نماینده فعال  به انتخاب اعضای مطابق جدول ذیل تا پایان وقت اداری 93/11/10 به حوزه این معاونت ارسال فرمایید.

جدول شامل :ردیف .نام مرکز .نام ونام خانوادگی نماینده .لیست توانخواهان مرکز به انضمام تلفن ثابت وهمراه والدین

/ 0 نظر / 23 بازدید