ضروری وفوری

 همکارخوب

احتراما با توجه به اینکه مقرر گردیده , در آینده ای نزدیک پرداخت یارانه کلیه مراکز توانبخشی بصورت متمرکز و از طریق ثبت مشخصات معلولین , بیماران روانی مزمن و سالمندان مراکز شبانه روزی ,روزانه و ویزیت در منزل در سامانه مربوط صورت گیرد,و یکی از اطلاعات مهم این سامانه هم کد ده رقمی معلولیت می باشد و با توجه به اینکه بسیاری از معلولین در حال حاضر فاقد کارت معلولیت می باشند ,مقتضی است,کلیه مراکز طبق نرم افزار پیوست مشخصات معلولینی که دارای کد معلولیت نمی باشند را ,بر اساس محتویات پرونده و صورتجلسه کمیسیون تعیین نوع و شدت معلولیت ثبت ودر اسرع وقت جهت صدور کارت َمعلولیت واز طریق بهزیستی شهرستان , به این حوزه ارسال نمایند.

توضیحات مهم :

1-همکاری کارشناسان ناظر مراکز توانبخشی با مددکاران و اعضای محترم کمیسیون تشخیص نوع وشدت معلولیت برای این مهم الزامی است .

2-تائید لیست های ارسالی مراکز به عهده کارشناس مسئول توانبخشی شهرستان می باشد.

3-در مورد سالمندان مراکز شبانه روزی ,روزانه و ویزیت در منزل ,در صورتی که در فرم کمیسیون معلولیت ذکر نشده ,یا سالمند مطرح نگردیده ,نوع معلولیت بدون شرکت در کمیسیون مجدد, جسمی حرکتی لحاظ گردد.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه کارت وکد معلولیت جدید , طبق دستور العمل و فرمت جدید متعاقبا اعلام خواهد شده ,کدهای معلولیت مورد بحث در این برنامه طبق دستور العمل قبلی می باشد , در صورت هر گونه ابهام با سرکار خانم مهر آبادی تماس حاصل نمایند.

/ 0 نظر / 9 بازدید