همکار خوب در زمینه پرداخت حق بیمه فروردین دقت فرمایید .

 نتیجه پیگیری مبلغ هشتادهزارتومان مزایای رفاهی موضوع بند سه بخشنامه شماره 20764 مورخ 1392/12/23 وزارت کار ورفاه اجتماعی 

سازمان محترم تامین اجتماعی استان خراسان رضوی

باسلام

احتراما به استحضار میرساند بنا به تبصره بند (د) ماده سه قانون جامع  حمایت از معلولین که کپی آن نیز پیوست میباشد   کلیه کارگاههای آموزشی  وحمایتی وتولیدی معلولان  از شمول قانون کار معاف میباشند.که  پیرو آن نیز مراکز از پرداخت یبمه سه درصد بیکاری معاف بوده وسالیانی است که از طرف این مراکز پرداخت نمیگردد.ولذا بنا به موارد فوق مبلغ هشتادهزار تومان (انگیزشی )افزایش حق بیمه که از قوانین کار میباشدشامل این مراکز نمیگردد.

لذا خواهشمنداست حمایت لازم را مبذول فرمایید  و دستور به کلیه شعب در سطح استان مبنی بررعایت این مورد بفرمایبد.

قبلااز عنایت شما کمال سپاس راداریم.

 

باتشکر

رییس هییت مدیره انجمن مدیران مراکز توانبخشی خراسان رضوی

شهریاری

 

 

درپاسخ به نامه فوق جوابیه تامین  اجتماعی به شرح ذیل میباشد به تاریخ 93/2/27 به شماره 800/93/8271

انجمن مدیران مراکز غیر انتفاعی آموزش وتوانبخشی  خراسان رضوی 

موضوع :چگونگی پرداخت حق بیمه مزایای رفاهی

سلام علیکم. احتراما بازگشت به نامه شماره 93224 مورخ 93/2/24 به آگاهی میرساند کار گاههاییکه مشمول قانون کارر نمیباشند نیازی به درج مزایای رفاهی موضوع بند سه بخشنامه شماره 20674 مورخ 92/12/23 وزارت تعاون .کار .ورفاه اجتماعی در لیستهای حق بیمه نبوده وکارگاههای موصوف ملزم به پرداخت حق بیمه مزایای رفاهی نمیباشند.

محمد قوامی 

مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی

/ 0 نظر / 14 بازدید