انتخابات انجمن استان خراسان رضوی

سلام همکار خوب .انتخابات انجمن  مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی روز بیست ونهم دیماه نودوسه در سالن اجتماعات خراسان رضوی  ساعت نه وسی طی اعلام نامه کتبی از طرف معاونت توانبخشی خراسان برگزار میگردد.حضور مدیر مرکز با مهر الزامی است در صورت معرفی نماینده حتما باید نامه معرفی با مهر وامضا مرکز همراه داشته باشد. 

/ 1 نظر / 10 بازدید