مراکز شبانه روزی دقت نظر فرمایند.در زمینه پرداخت هشتادهزار تومان بسته های حمایتی

سلام همکار خوب از آنجا که نامه 82959 به تاریخ 93/5/1 معاون وزیر اقای هفده تنخطاب به اقای دکتر  نوربخش است .ودرون سازمانی میباشدو

شعبه  تامین اجتماعی میبایست از جناب نوربخشمدیر عامل سازمان دستور بگیرند جهت حذف هشتاد هزار تومان بسته های حمایتی ...

لذا تا دستور مدیر عامل  تامین اجتماعی فعلا مراکز شبانه بایستی این مبلغ را بپردازند در غیر اینصورت جریمه خواهند شد.

این امر در حال پیگیری است .قرار است در هفته آتی در جلسه شورای عالی کار مجددا با حضور رییس سازمان تامین اجتماعی این امر دنبال شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید