لزوم اخذ تعهد از کلیه مراکز حقیقی وموسسات دقت نظر ومطالعه فرمایید

 

تعهد نامه

ویژه اشخاص حقیقی متقاضی دریافت پروانه فعالیت

 

اینجانب                               فرزند                                                   دارنده شناسنامه شماره

صادره                            با کد ملی                                                به نشانی

 

که متقاضی  صدور پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی برای تاسیس مرکز ..............................

ضمن اقرار به دریافت و مطالعه یک نسخه از دستور العمل تخصصی مربوط به مرکز ......................

ونیز اقرار به دریافت و مطالعه یک نسخه از متن ماده 15 دستور العمل اجرایی موضوع بند های 1 الی 12 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 30/11/91 سازمان بهزیستی کشور راجع به مقررات عمومی مربوط به مراکز موضوع ماده 26 قانون بودجه بخشی از مقررات مالی بدین وسیله متعهد وملتزم میگردم که تمامی مطالب مندرج در ماده 15 دستور العمل مذکور وهمچنین مقررات دستور العمل تخصصی فوق را در موارد مربوطه حسب مورد رعایت و اجراء نماییم ,و به موجب این تعهد نامه متعهد و ملتزم می شوم که هر گونه مقررات بعدی را هم از طرف سازمان بهزیستی به اینجانب ابلاغ گردد, دقیقا" اجراء و رعایت نمایم.

توضیح اینکه تمامی مطالب مندرج در ماده 15 دستور العمل فوق الذکر ونیز تمامی شرح وظایف و مسئولیتهای مندرج در دستور العمل تخصصی فوق الاشاره که به اینجانب تحویل گردیده ,به منزله ذکر و درج در این تعهد نامه بوده ,واز هر حیث و هر جهت برای اینجانب لازم الاتباع می باشد و در صورت عدم رعایت هر یک از بند های ماده 15 دستور العمل مزبور و عدم رعایت هر یک از مقررات ذکر شده در دستور العمل تخصصی فوق الذکر و عدم رعایت هر یک از مقررات آتی ,سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی برابر با اینجانب رفتار خواهد نمود و اینجانب هیچگونه ادعا و اعتراضی نخواهم داشت.

   

                نام ونام خانوادگی صاحب امتیاز مرکز.....................

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

           

تعهد نامه

ویژه موسسات  متقاضی دریافت پروانه تاسیس

 

اینجانب                              مدیر عامل موسسه

به شماره ثبت                      فرزند                                             دارنده شناسنامه شماره

صادره                            با کد ملی                                                به نشانی

 

که به نمایندگی از موسسه فوق الذکر متقاضی صدور پروانه تاسیس از سازمان بهزیستی میباشم ضمن اقرار به دریافت ومطالعه  یک نسخه از متن ماده هشت دستور العمل اجرایی تاسیس  انحلال اداره موسسات غیر دولتی موضوع  بند سیزده ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 91/11/30 سازمان بهزیستی کشور راجع به مقررات عمومی که موسسات غیر دولتی را ملزم به رعایت آنها هستند. بدین وسیله متعهد و ملتزم می گردم که تمامی مطالب مندرج در ماده 8دستور العمل مذکوررا در موارد مربوطه حسب مورد رعایت و اجراء نماییم , به موجب این تعهد نامه متعهد و ملتزم می شوم که هر گونه مقررات بعدی را هم از طرف سازمان بهزیستی به اینجانب ابلاغ گردد, دقیقا" اجراء و رعایت نمایم.

توضیح اینکه تمامی مطالب مندرج در ماده 8 دستور العمل فوق الذکر که به اینجانب تحویل گردیده  ,به منزله ذکر و درج در این تعهد نامه بوده ,واز هر حیث و هر جهت برای اینجانب لازم الاتباع می باشد و در صورت عدم رعایت هر یک از بند های ماده8 دستور العمل مزبور و عدم رعایت هر یک از مقررات آتی و عدم رعایت هر یک از مقررات آتی ,سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی برابر با اینجانب رفتار خواهد نمود و اینجانب هیچگونه ادعا و اعتراضی نخواهم داشت.

   

                نام ونام خانوادگی مدیرعامل.....................

امضاء

 


/ 0 نظر / 8 بازدید