فرمهای ساختار پرونده وارزشیابی مراکز روزانه ذدهنی زیر پانزده سال رسید

همکار خوب ,فرم ارزشیابی مراکز روزانه ذهنی  زیر 15 سال  از کشور ارسال شده است .با رایزنی های انجمن بخشنامه ای پیوست این فرم گردیده جهت داشتن زمان انطباق مراکز با این فرم ها که بخشنامه جهت مطالعه همکاران محترم به شرح ذیل می باشد.البته لازم به ذکر است فرم ساختار پرونده طبق بخشنامه ذیل از زمان ابلاغ باید برای توانخواهان اجرا گردد.

پیرو ارسال پیش نویس چک لیستهای ارزشیابی به کلیه استان ها و انجمن صنفی مراکز غیر دولتی توانبخشی روزانه و جمع بندی نظرات کارشناسی و اجرای آزمایشی و رفع ایرادات پیش نویس های فوق در طرح پایش مراکز روزانه توانبخشی در سال جاری ,به پیوست چک لیستهای مزبور که ماحصل تلاش و تدفیق صاحب نظران یاد شده می باشد.به انضمام فرم های ساختار پرونده مراکز روزانه توانبخشی ایفاد می گردد.خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ارائه اطلاعات پیوست به معاونت محترم امور توانبخشی استان نسبت به ابلاغ چک لیست و فرم های متناظر به هر مرکز (به صورت لوح فشرده ) اقدام گردد تا انشاء الله زمینه اعمال تغییرات لازم در ساختار و فعالیت های مرکز به تدریج تا پایان فروردین ماه سال آتی مهیا شود.

انتظار می رود که در اردیبهشت ماه سال 94 کلیه مراکز روزانه توانبخشی توسط تیمی متشکل از کارشناسان امور توانبخشی استان با چک لیست های پیوست با دقت ارزشیابی شوند و ضمن انعکاس مراتب به این دفتر ,نمرات مزبور مبنای تخصیص یارانه قرار گیرند.

بدیهی است مطابق سنوات پیشین ارزشیابی با چک لیستهای مزبور و توسط تیم یاد شده , تنها یک بار در سال کفایت نموده و در صورت اعمال تغییرات چشمگیر در ساختار و فعالیت های مرکز و بنا به درخواست آن ,امکان تجدید ارزشیابی برای یک نوبت دیگر وجود دارد. البته کارشناسان شهرستانی وظیفه نظارت مستمر خود را بر عهده خواهند داشت و برنامه پایش کشوری مراکز نیز توسط کارشناسان پایشگر سایر استان ها نیز به اجرا در خواهد آمد.

به دلیل پیشگیری از هدر رفت وقت کارشناسان مراکز توانبخشی در بازنویسی اطلاعات پیشین ,انتظار می رود که فرم های ساختار پرونده نیز از زمان ابلاغ برای توانخواهان جدید تکمیل گردیده تا به تدریج کلیه پرونده ها به روز شوند.

پیشاپیش از حسن تدبیر و توجه سرکار/ جناب عالی و معاون محترم توانبخشی و کارشناسان ارجمند همکار,در کاربست دقیق چک لیست های و فرم ها که با اهداف ارتقاء کیفیت خدمات مراکز تدوین شده اند:تقدیر و تشکر می نماید.

/ 0 نظر / 144 بازدید