مراکز شبانه دقت نظر فرمایید.اجرای طرح ترخیص موفق

همکارخوب.

احتراما در راستای اجرای طرح ترخیص از مراکز شبانه روزی ,به اطلاع میرساند مراکز شبانه روزی لازم است فرمهای پیوست را در تاریخ مقرر تکمیل و به اداره پذیرش و هماهنگی گروههای هدف استان ارسال نمایند تا با توجه به شهرستان محل اقامت توانخواه,گزارش مددکاری بهزیستی شهرستان تکمیل و کمیته توانبخشی در شهرستان محل سکونت توانخواه تشکیل گردد . ضمنا از شهرستان ها و مراکز فعال در طرح ترخیص تقدیر خواهد شد.

1-     ارسال فرمهای تکمیل شده توسط مراکز توانبخشی به اداره پذیرش و هماهنگی گروههای هدف تا تاریخ 21/8/1393

2-     ارسال مدارک مراکز توانبخشی از اداره پذیرش به بهزیستی محل اقامت توانخواه جهت تهیه گزارش مددکاری و تایید مدارک ارسالی مراکز توانبخشی توسط کمیته تخصصی شهرستان و تشکیل کمیته توانبخشی شهرستان تا تاریخ 25/8/1393

3-     تشکیل کمیته های تخصصی و کمیته توانبخشی شهرستان مطابق طرح ترخیص ارسالی استان تا تاریخ 4/9/1393

4-     اعلام اسامی افراد واجد الشرایط ترخیص به همراه نظریه های کمیته توانبخشی و کمیته تخصصی شهرستان به استان تا تاریخ 7/9/1393

 

گزارش وضعیت کلی سلامت توانخواه توسط تیم تخصصی مراکز غیر دولتی جهت ترخیص

     

نام ونام خانوادگی بیمار:                     شماره پرونده :

  • وضعیت فعلی توانخواه از نظر فوریت های روانپزشکی و طبی :

 

  • وجود یا عدم وجود اختلال رفتاری و علایم بالینی قطبی یا روانی که در مراقبت توسط خانواده از توانخواه اختلال ایجاد کند:

 

 

  • سطح توانمندی جسمی ,ذهنی و شناختی در خانواده با حداقل مشکلات میسر باشد.(به طور مثال وضعیت زخم بستر در معلولین جسمی حرکتی) :

 

  • سایر موارد ضروری و مهم در امر مراقبت :

 

اعضای تیم تخصصی مطابق با دستور العمل مراکز :

نام و نام خانوادگی                               سمت                       امضاء

1-

2-

3-

4-

فرم رضایت نامه خانواده

(طرح ترخیص معلولین از مراکز شبانه روزی)

اینجانب خانم/آقا ............. فرزند.............. شماره ملی ........................متولد ........ صادره از ............. ساکن........................... کد پستی ................... تلفن همراه و ثابت .........................

ولی قانون / قیم بیمار ............... فرزند ................ شماره ملی ..................... مقیم مرکز شبانه روزی ......... با آگاهی کامل از شرایط ترخیص رضایت خود را اعلام و موارد زیر را در قبال دریافت کمک هزینه ترخیص متعهد میشوم:

1-     شرکت در دوره های آموزشی از سوی مرکز توانبخشی و بهزیستی شهرستان

2-     اعلام موارد فوت یا مفقودی توانخواه در اسرع وقت

3-     پیگیری خدمات درمانی و توانبخشی مورد نیاز توانخواه

4-     هزینه کمک هزینه دریافتی جهت نیازهای توانخواه

تبصره : تنها در صورت ایجاد تغییر جسمی یا روانی توانخواه یا وضعیت خانواده که به تایید کمیته تخصصی بهزیستی شهرستان , اختلال در امر مراقبت در منزل ایجاد می کند,توانخواه در یکی از مراکز شبانه روزی طبق مقررات پذیرش و کمک هزینه ترخیص قطع می گردد.

نام و نام خوانوادگی قیم :                           نام و نام خانوادگی توانخواه :

 

امضاو اثر انگشت                                امضا و اثر انگشت

 

 

گزارش مددکاری مرکز غیر دولتی :

بر اساس فرم گزارش مددکاری که در مراکز شبانه روزی مطابق دستور العمل وجود دارد , تهیه گردد و درج نکات ذیل در گزارشهای ارسالی ضروری می باشد :

1-     آموزس روند ترخیص و اعلام آمادگی خانواده در خصوص طرح ترخیص

2-     بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده در خصوص امکان نگهداری و مراقبت توانخواه در خانواده در قبال پرداخت کمک هزینه ترخیص 2

3-     مدت زمان حضور توانخواه در مرکز

4-     وجود یک نفر واجد شرایط جهت آموزش و ادامه برنامه توانبخشی در منزل

 

در نهایت با توجه به نتیجه ارزیابی تیم تخصصی مراکز شبانه روزی در خصوص ترخیص از مراکز اظهار نظر گردد.

 

مهم :تمام برگه ها باید دارای تاریخ و شماره پرونده و مشخصات و امضا تکمیل کننده فرم ها باشد.

 

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
عينک سه بعدي

فروش ويژه پکيج عينک سه بعدي با عينک سه بعدي جز بازيگران فيلم شويد و هيجان را تجربه کنيد...