همکاران خوب مراکز شبانه روزی دقت نظر فرمایند.

همکار خوب .در اسرع وقت نسبت به ارسال لیست مجهول الهویه با فرمت  لیست مابه التفاوت  یارانه نهایت تا تاریخ سه شنبه نهم اردیبهشت ماه اقدام فرمایید .ستون مبلغ خالی لحاظ گردد.

فرمت لیست مابه التفاوت یارانه نودوسه در وبلاگ موجود است.

برگه دادگستری به صورت کپی برابراصل شده توسط رییس اداره بهزیستی الزامی است.

/ 0 نظر / 7 بازدید