پنج شنبه بیست وسه بهمن تعطیل ....

همکار خوب .مراکز روزانه استان خراسان رضوی پنج شنبه بیست وسه بهمن با هماهنگی با معاونت توانبخشی استان خراسان رضوی تعطیل اعلام میگردد.

بدیهی است رعایت حال خانوادههای شاغل نیزاز طرف مدیریت مرکز انجام وهماهنگی لازم بعمل اید.

/ 0 نظر / 180 بازدید