فوری.مراکز روزانه ذهنی مشهد

همکار خوب . پرداخت یارانه آذر مراکز منوط به در ج این اطلاعات در سایت پیمنت میباشد.1-نام مرکز 2-نام ونام خانوادگی3-نام پدر 4-تاریخ تولد5-کدملی6-تاریخ برقراری7-تاریخ ترخیص8-سهم خانواده9-سهم سازمان 10-شماره پرونده11-نام مجتمع مربوطه12-محل صدور شناسنامه13-شماره شناسنامه14-محل تولد15سریال شناسنامه16-آدرس17-تلفن

/ 0 نظر / 10 بازدید