یارانه آبان93

همکار خوب یارانه آذر مراکز روزانه ذهنی شبانه ذهنی  سالمندوروانی مزمن واریز گردیده است. 

مراحل نهایی دریافت مراکز جسمی وحسی نیز اتمام وپس از طی مراحل اداری پرداخت خواهد شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید