مراکز شبانه روزی ذهنی وبیماران روانی مزمن استان خراسان رضوی

همکار خوب .اولین دوره آموزشی حضوری ویژه مراقبین ومددیاران مراکز معلولین ذهنی وبیماران روانی مزمن درمورخ بیست ویک وبیست ودو خردادماه جاری در مرکز علمی کاربردی سازمان بهزیستی واقع در مشهد بلوار هنرستان .هنرستان نه باتوجه سهمیه وتوجیحات ذیل برگزار می گردد

.مرکز تاظرفیت ۲۵نفر.     یک نفر مراقب

مرکز از ۲۵ تا ۵۰ نفر         دونفر مراقب یا مددیار

مرکز بالای۱۰۰نفر             چهار نفر مراقب یا مددیار

نکته ( به ازای هر بیست وپنج نفر یک مددیار یا مراقب)

۱_شرکت مراقبین ومددیاران مطابق سهمیه تعیین شده جهت تمدید پروانه فعالیت وتمدید پروانه مسیول فنی الزامی است 

۲_شروع دوره ساعت هشت صبح مورخ ۹۳/۳/۲۱وپایان دوره ساعت ۱۵ مورخ ۹۳/۳/۲۲ خواهد بودجهت شرکت کنندگان شهرستان درمحل تشکیل کلاسهافضای خوابگاه مد نظر بوده ضمن اینکه تمهیدات لازم جهت صبحانه ،ناهار،شام درنظر گرفته شده است

۳_ همراه داشتن کپی کارت ملی ،کپی شناسنامه جهت شرکت کنندگان الزامی است 

۴_ مبلغ تعیین شده جهت دوره برای هرنفر مراقب یا مددیار جهت دو روز دوره اموزشی۸۰۰۰۰۰ ریال جهت مراقبین یامددیاران ازخوابگاه وشام و۶۰۰۰۰۰ ریال جهت سایر افراد خواهد بود 

۵_ مراکز موظفند مبلغ تعیین شده را باتوجه به افراد شرکت کننده به شماره حساب۱۹۸۲۸۲۴۳/۸۲ به نام جام ملت به نام انجمن مراکز غیر دولتی (هشتاد در صد سهم مرکز وبیست. در صد سهم مراقب)واریز نمایند وفیش مربوطه در روز شرکت درکلاسهای آموزشی به مسیول آموزش حوزه توانبخشی  آقای ارام تحویل نمایید

۶_جهت کلیه شرکت کنندگان در دوره آموزشی گواهینامه آموزش صادر خواهدشد.

۷_مهلت پرداخت هزینه کلاس نهایت تا تاریخ هجدهم خردادمیباشد.

/ 1 نظر / 16 بازدید
من

کیثافتا دستم شکست این قدر که نکات مهمش زیاد بود تازه من خلاصه کردم